Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Společnost CONRESCOM s.r.o., se sídlem Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce vás ujišťuje o důvěrném zacházení se všemi osobními údaji uživatelů.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak zabezpečujeme ochranu Vámi sdělených osobních údajů. Osobní údaje jsou ve společnosti CONRESCOM shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany údajů je tudíž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a aktuálně platnou českou legislativou.

2. Informace v souladu s článkem 13 GDPR

Správce osobních údajů:
CONRESCOM s.r.o., IČO 04731034, se sídlem Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce, Česká republika;

Kontaktní údaje:
Tel. 604 122 477
e-mail: info@ekrasy.cz

V rámci vaší návštěvy našich internetových stránek, včetně internetového obchodu, od vás budou získány zejména tyto osobní údaje:

Oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa, a dále dobrovolné osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, případně firemní údaje (v případě, že je členem firma, jakož i údaje zpracované prostřednictvím níže popsaných aplikací či zpracovateli / poskytovateli služeb. V případě objednávky bude uložena i IP adresa.

Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:
– vyhodnocení chování při klikání na internetu a nákupního chování zákazníků, sledování (tracking) e-mailů a personalizovaný marketing: budeme vyhodnocovat Vaši nákupní historii v souvislosti s produkty, které jste již zakoupili, a to proto, abychom Vám mohli nabízet a navrhovat další podobné produkty. Kromě toho budeme vyhodnocovat informace, které jste na naší webové stránce zanechali při svých předchozích návštěvách. Chceme tak lépe poznat a analyzovat Vaše nákupní potřeby. Nástroje, které k tomuto vyhodnocování používáme, jsou blíže vysvětleny v bodě 4, po jehož přečtení budete mít o našich postupech jasnější představu,
– vyřizování kupních smluv online (internetový obchod)
– zasílání newsletteru
– zasílání pošty
– účast na soutěžích
– zajištění síťové a informační bezpečnosti: za účelem ochrany proti kybernetickým útokům a proti podvodnému jednání používáme firewally. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů (IP adresa, čas otevření stránky internetového obchodu).

Právní základ pro zpracování:

a) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů.

b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V případě zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (uzavření smlouvy) je nutné poskytnout vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Dle tohoto ustanovení jsme oprávněni zpracovávat, a tudíž po vás požadovat nezbytné osobní údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže nákup v našem internetovém obchodě proběhnout.

c) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. O zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů se jedná v těchto případech:
– konzultace a výměna údajů s registry dlužníků za účelem zjištění bonity, resp. rizika neplacení;
– kontrola a optimalizace postupů zaměřených na analýzu potřeb a přímé oslovování zákazníků, jakož i opatření potřebných k řízení obchodní činnosti a k dalšímu rozvoji služeb a produktů;
– propagace vlastních produktů, hodnocení zákazníků, průzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste proti zpracování svých osobních údajů nevznesli námitku podle čl. 21 GDPR;
– v rámci vymáhání práva pro účely odvrácení nebo uplatnění právních nároků;
– navázání kontaktu (např. prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou) za účelem dotazování se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků;
– zachování síťové a informační bezpečnosti;
– pro nutné administrativní účely.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Zaměstnanci CONRESCOM pověření úkoly z oblasti prodeje, logistiky, účetnictví, IT a marketingu.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, resp. kritéria pro stanovení této doby: zákonné lhůty, doba trvání smlouvy a nezbytná doba po ukončení (zejména zákonná doba, doba pro uplatňování právních nároků), doba udělení souhlasu, trvání oprávněného zájmu. V internetovém obchodě až do úplného vyřízení konkrétní kupní smlouvy a navazujících lhůt pro uplatňování právních nároků. V případě zasílání newsletteru tak dlouho, dokud se příjemce neodhlásí.

Práva subjektu údajů:

Máte právo od správce požadovat informace o osobních údajích a zpracování, máte právo na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů. S dotazy či požadavky v této souvislosti se laskavě obracejte na e-mailovou adresu info@ekrasy.cz

Jestliže se zpracování údajů řídí výhradně čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že jste udělili souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli uplatnit e-mailem zaslaným na adresu info@ekrasy.cz nebo běžnou poštou na adresu:

CONRESCOM s.r.o., Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce, Česká republika.

Máte právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Případně se též můžete spojit s některým dozorovým orgánem v rámci EU.

Pokud jde o vyhodnocování údajů k vaší osobě, nedochází k automatizovanému rozhodování.

V případě dotazů na téma ochrana osobních údajů nás můžete oslovit prostřednictvím e-mailu info@ekrasy.cz
– nebo běžnou poštou na adrese CONRESCOM s.r.o., Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce, Česká republika;
– nebo telefonicky 604 122 477

3. Shromažďování, ukládání a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 odst. 1 GDPR). Mezi osobní údaje patří např. vaše jméno, vaše telefonní číslo, vaše adresa i jiné údaje, které nám sdělíte například při registraci a při založení vašeho zákaznického účtu. Údaje, které nelze přímo spojovat s vaší osobou, např. anonymizované údaje získané kupříkladu při návštěvě našeho internetového obchodu, mezi osobní údaje nepatří.

4. Popis softwarových nástrojů používaných v internetovém obchodě

Newsletter

Při přihlášení se k odběru našeho newsletteru CONRESCOM souhlasíte s tím, že smíme používat vámi sdělené údaje, abychom vám mohli e-mailem posílat informace o obsahu a produktech z našeho sortimentu. Pro statistické účely vyhodnocujeme anonymní formou, na jaké odkazy čtenáři newsletteru kliknuli. Není přitom rozpoznatelné, jaká konkrétní osoba na daný odkaz klikla. Pro optimalizaci naší nabídky vyhodnocujeme personalizovaným způsobem, na jaké odkazy v newsletteru klikáte. Newsletter vám odešleme až poté, kdy jeho odběr kliknutím potvrdíte.

Jestliže od nás newsletter již nebudete chtít dostávat, můžete odběr newsletteru kdykoli odvolat. V každém newsletteru naleznete naleznete odkaz pro odhlášení. Také můžete odběr newsletteru odhlásit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@ekrasy.cz či dopisu na adresu CONRESCOM s.r.o., IČO 04731034, se sídlem Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce, Česká republika nebo telefonicky prostřednictvím naší zákaznické bílé linky 604 122 477.

Cookies

Abychom zvýšili atraktivitu našich stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Cookies slouží k tomu, aby naše prezentace na internetu byla obecně uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, a aby se zrychlila navigace na naší platformě. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Cookies budou po ukončení vyhledávání, tedy po zavření Vašeho internetového prohlížeče, opět smazány (tzv. cookies relací). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a dávají nám nebo našim partnerským firmám možnost, při vaší další návštěvě znovu rozpoznat váš prohlížeč (trvalá cookies).

Zde konkrétní příklad: Chcete-li využívat náš nákupní košík, musíte povolit používání cookies relací a trvalých cookies. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že můžete být informování o nasazení cookies a jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí anebo přijetí cookies omezit na určité případy anebo cookies obecně vyloučit. Při nepřijetí cookies jsou nicméně funkcionality našich webových stránek omezené.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu „Google Analytics“ od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba analyzuje Vaše užívání webové stránky. Používá k tomu „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné pomocí cookies jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. IP adresy uživatelů v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského jsou kráceny. Díky tomuto krácení zaniká možnost přiřazení Vaší IP adresy k Vaší osobě. V rámci dohody o zpracování dat, kterou provozovatelé webové stránky uzavřely se společností Google Inc., pak tato společnost za pomoci shromážděných informací vyhodnocuje aktivity při užívání webové stránky a poskytuje služby spojené s užíváním internetu.

Ukládání cookies ve svém zařízení můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Jestliže však Vás prohlížeč nepovoluje cookies, není zaručeno, že budete mít neomezený přístup ke všem funkcím této webové stránky.

Pomocí odpovídajícího pluginu prohlížeče můžete zabránit také tomu, aby byly informace shromážděné prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) odesílány společnosti Google Inc. a touto společností používány. Příslušný plugin naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace týkající se využívání údajů společností Google Inc. naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Facebook

Na těchto internetových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („plug-iny“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Pokud navštívíte internetové stránky naší internetové prezentace, která obsahuje takový plugin, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Díky tomuto spojení obdrží server Facebooku informaci, jaké z našich internetových stránek jste navštívili. Jste-li při tom přihlášeni na Facebooku, přiřadí Facebook tyto informace přímo k Vašemu osobnímu facebookovému profilu. Při použití funkcí plugin (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí” nebo přidáním komentáře) budou i tyto informace přiřazeny k Vašemu facebookovému profilu. Pokud nechcete, aby o Vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Facebooku odhlásit.

Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook s pomocí pluginů získává a informujeme Vás tudíž na základě nám dostupných informací. Bližší informace ke zjišťování a využívání údajů prostřednictvím Facebooku, o Vašich souvisejících právech, možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na www.facebook.com/about/privacy/.

Při používání Facebooku jsou Facebooku předávány údaje uživatele, které je z technických důvodů nezbytné předávat. Všechny aktivity, které uživatel v rámci facebookového portálu provede, jsou pro Facebook viditelné a vysledovatelné.

5. Bezpečnost

Internetová bezpečnost

Společnost CONRESCOM používá prostřednictvím vašeho prohlížeče standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL šifrování. Šifrování uživatelských údajů probíhá prostřednictvím SSL – tzv. šifrování SSL. Uživatelské údaje jsou šifrovány pomocí SSL certifikátů (třída 2) 256 bitovým šifrováním s maximální délkou klíče 2048 bitů. Oblasti chráněné SSL kódem poznáte podle symbolu zámku ve svém prohlížeči. Zabezpečená spojení se zpravidla mohou zjistit podle vaší adresy, která začíná písmeny „https://”. Když dvakrát kliknete na symbol zámku, objeví se bližší informace o certifikaci zabezpečení. Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně předávána s tímto šifrováním. Platí to jak pro vaši objednávku, tak i pro přihlášení zákazníka do systému (login). Naše webové stránky a všechny ostatní systémy technickými a organizačními opatřeními chráníme proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami.

Zabezpečení údajů

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, tedy nakládat s těmito údaji jako důvěrnými. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována s ohledem na technický vývoj.

6. Aktualizace a změny

Prvky tohoto prohlášení, informace o ochraně osobních údajů, můžeme měnit nebo aktualizovat, aniž Vás o tom budeme předem informovat. Než využijete naší nabídky, prověřte prosím vždy prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste při případných změnách nebo aktualizaci měli vždy aktuální informace.

7. Právní předpisy

GDPR a aktuálně platná česká legislativa

Zpracování osobních údajů předaných společnosti CONRESCOM se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a aktuálně platnou českou legislativou. Dle těchto předpisů je přípustné shromažďovat, zpracovávat, využívat a předávat osobní údaje (dále jen „použití osobních údajů“), pakliže to dovoluje GDPR a jiná aktuálně platná česká legislativa, nebo jestliže subjekt údajů udělil se zpracováním souhlas.

Aktualizace těchto podmínek použití osobních údajů

Vzhledem k neustálým technickým a právním změnám musíme níže uvedené podmínky použití osobních údajů čas od času změnit, respektive aktualizovat. Před každým použitím naší webové stránky proto zkontrolujte, kdy byla na stránkách zveřejněna poslední aktuální verze.

Autorská práva a další práva s nimi související

Celý obsah našich webových stránek, včetně textů, fotografií, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Tento autorským právem chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit ani pro soukromé a ani pro veřejné nebo reklamní účely (stáhnutí, kopírování). Změny, překlady nebo další úpravy obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas ze strany CONRESCOM. Neschválené nebo neoprávněné použití obsahu webových stránek, všech uvedených značek a označení s logem eKrasy nebo CONRESCOM je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo ostatních práv průmyslového vlastnictví může vést k občanským, správním a/nebo trestním sankcím.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které lze vyvolat přes hypertextové odkazy a na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Společnost CONRESCOM proto nepřebírá žádné ručení nebo odpovědnost za případný nezákonný obsah nebo jiné porušení práv na webových stránkách cizích poskytovatelů a dodavatelů. Informace na této webové stránce byly vypracovány a prověřeny s náležitou péčí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu. Tyto webové stránky slouží jako zdroj všeobecných informací a v žádném případě nenahrazují odbornou radu. Společnost CONRESCOM nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání, která budou na základě této webové stránky učiněna. Použití této webové stránky a stahování dat je na vlastní nebezpečí. Společnost CONRESCOM nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody, zejména pak v datových souborech, hardwaru a / nebo softwaru uživatele.

Kontakt

V případě dotazů k našemu prohlášení, informaci o ochraně osobních údajů, nám prosím pošlete písemnou zprávu na adresu:

CONRESCOM s.r.o., Dolany 321, 783 16, Dolany u Olomouce, Česká republika; nebo volejte na tel. 604 122 477

Zpět do obchodu